HOME LOGIN ID/PW FIND JOIN
 
홈 > 정보광장 > 행사일정
날 짜  2018년 11월 12일 월요일
제 목  □ 『 건강백세 장수만세』(혈압,당뇨교실-물리치료)
□ 『 건강백세 장수만세』(혈압,당뇨교실-물리치료)

   - 일    시 : 2018. 11. 12(월) 10:00 ~ 11:00 
                2018. 11. 26(월) 14:00 ~ 15:30
   - 장    소 : 충주종합사회복지관 3층(행복마루)
   - 대 상 자 : 무료급식어르신
   - 주최(주관) : 충주종합사회복지관 & 의료원
개인정보취급방침이용약관